Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Plastikowe produkty są częścią większego strumienia odpadów. Potrzebne są pilne działania na rzecz zwiększenia skali ich odzysku.

Rosnąca ilość i złożoność odpadów tworzonych przez współczesną gospodarkę stanowi coraz większe zagrożenie dla ekosystemów oraz ludzkiego zdrowia. Każdego roku na całym świecie odbieranych jest około 11,2 miliarda ton odpadów stałych, a rozkład ich organicznej części odpowiada za około 5% emisji gazów cieplarnianych.

Ze wszystkich strumieni odpadów te ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zawierające nowe, złożone substancje o szkodliwym wpływie na środowisko) stanowią coraz większe wyzwanie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Niskiej jakości gospodarka odpadowa – od braku systemów ich odbioru aż po nieefektywne pozbywanie się ich – przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Otwarte, niehigieniczne składowiska grożą zanieczyszczeniem wody pitnej, infekcjami oraz chorobami. Rozprzestrzenianie się odpadów szkodzi ekosystemom a niebezpieczne substancje ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpady przemysłowe stanowią ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Rozwiązaniem tego problemu jest przede wszystkim minimalizacja ilości odpadów. Tam, gdzie nie można uniknąć ich powstawania odzysk materiałów i energii, a także ponowne ich wykorzystanie w procesie produkcyjnym stanowią kolejne, korzystne rozwiązania. Recykling oznacza konkretne oszczędności w zużyciu zasobów. Odzysk jednej tony papieru pozwala ocalić 17 drzew oraz połowę używanej w produkcji wody. To także nowe miejsca pracy – w sektorze tym w Brazylii, Chinach i Stanach Zjednoczonych pracuje łącznie 12 milionów osób.

Międzynarodowe Centrum Technologii Środowiskowych UNEP w Japonii (IETC) wspiera wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania odpadami stałymi. Pracuje również nad kwestiami związanymi z odpowiednim traktowaniem wymagających szczególnej uwagi odpadów (elektroniki, biomasy rolnej, plastiku) w krajach rozwijających się. Stawia sobie za cel usprawnienie procesów za pomocą zaangażowania wszystkich interesariuszy w realizowane na poziomie lokalnym projekty pilotażowe.

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiału UN Environment