Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

W październiku roku 2017 Grupa Synthos zaprezentowała swoje stanowisko na temat kampanii Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Do międzynarodowej akcji #CleanSeas, o której obszernie piszemy na naszej stronie internetowej, dołączyła również Polska.

Grupa Synthos postrzegając  kwestię zanieczyszczania środowiska  morskiego jako problem globalny z uwagą śledzi toczącą się na ten temat - od wielu już lat - debatę na forach ONZ, OECD, Unii Europejskiej, Grup G7, G20 czy EPA Network. Stoimy na stanowisku, iż nim przyjmie się holistyczny program zaradzenia temu zjawisku, rzeczą absolutnie kluczową jest, by w sposób naukowy, pełny i zharmonizowany dociec faktycznych przyczyn powstania i narastania tego problemu.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt zaproszenia Polski przez Dyrektora Wykonawczego Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych do udziału w Kampanii Czyste Morze (UN Environment’s Clean Seas Campaign).

Wyrażona w powyższym  Programie ONZ idea zmierzająca do budowania partnerstwa między sektorem publicznym a prywatnym, reprezentowanym przez interesariuszy z sektora przemysłowego, organizacje pozarządowe i konsumentów, jest ze wszech miar słuszna i stanowi właściwą drogę do, z jednej strony podniesienia świadomości i wiedzy na temat zanieczyszczania środowiska morskiego, a z drugiej strony do  wypracowania całościowej strategii zmierzającej do zmiany i utrwalenia właściwych postaw, nawyków, zachowań chroniących przed zaśmiecaniem terenów nadmorskich i samych mórz. Żaden produkt czy opakowanie nie są wytwarzane i dostarczane po to, by stały się śmieciem. Zaśmiecanie jest w głównej mierze efektem szwankowania ekologicznej świadomości oraz braku poszanowania regulacji pranych czy porządkowych, ergo kształtowanie takiej świadomości a także dobór właściwych programów edukacyjnych jest drogą, jaką powinno się tu obrać.

Grupa Synthos stoi natomiast na stanowisku, że filozofia regulacyjna zmierzająca do formułowania zakazów stosowania pewnych aplikacyjnych zastosowań plastiku (np. rozwiązań jednorazowego użytku), dla których funkcjonują już ścieżki zarządzania odpadami i recyklingu  - albo są one in statu nascendi - nie jest właściwa  i nie niesie ze sobą szans na uzdrowienie istniejącego stanu rzeczy.

Grupa Synthos - jako działający w skali globalnej reprezentant sektora biznesowego -  mogłaby odgrywać  istotną  rolę w programach o celach zbieżnych z Kampanią Czyste Morze – wpisującej się wszak kontekstowo w EU Circular Economy Action Plan - poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze tworzyw sztucznych  w zakresie segregacji  i recyklingu. Przykłady takich obiecujących inicjatyw branżowych istnieją w Europie. Jednym z naszych dotychczasowych osiągnięć w tej mierze jest projekt PolyStyrene Loop (https://polystyreneloop.org/). Zapewni on na naszym kontynencie możliwość  recyklingu na skalę przemysłową dla polistyrenu (PS) i spienionego polistyrenu (EPS). Rządy poszczególnych państw winny współdziałać z nami przy tym projekcie – i innych podobnych - na rzecz tworzenia niezbędnej infrastruktury i odpowiedniego środowiska rynkowego w celu usprawnienia racjonalnego gospodarowania odpadami i recyklingu.

Polska jako kraj członkowski UE powinna brać udział w debacie dotyczącej zaśmiecania środowiska morskiego, także aby zapewnić wiodącym polskim firmom z branży tworzyw sztucznych - często, podobnie jak Synthos, o statusie międzynarodowych czempionów -  możliwość pełnego uczestniczenia i przedstawiania  własnych stanowisk, uwzględniających nasz krajowy interes.

Jak wiadomo, Komisja Europejska pracuje nad nową strategią dla tworzyw sztucznych (jej zakomunikowanie przewidziane jest  na grudzień 2017 r.), która skupi się między innymi  na działaniach mających na celu zmniejszenie ilości odpadów morskich i wypełni w ten sposób treścią przyjętą przez UE w dniu 17 czerwca 2008 r. Ramową Dyrektywę w sprawie Strategii Morskiej (EU Marine Strategy Framework Directive). Ważne jest zatem, aby zapewnić spójność i spoistość między debatami politycznymi prowadzonymi w Europie i na świecie, tak  by przyjmowane propozycje oraz rozwiązania tworzyły koherentną całość uwzględniającą interes naszego kraju i rodzimych producentów.

W przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju szczególne miejsce poświęca się – jak wiemy - polskiej chemii. Uznaje się, że jest to branża, w której Polska może uzyskać przewagę technologiczną. Ewentualne przystąpienie przez nasz kraj do prowadzonej pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych Kampanii Czyste Morze będzie miało niewątpliwy wpływ na poziom i jakość realizacji celów przywołanego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Grupa Synthos deklaruje - zarówno wobec interesariuszy rządowych, jak i wobec Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - wolę partnerskiej współpracy przy ewaluacji, opracowywaniu i wdrażaniu  przedmiotowej inicjatywy.

Materiał prasowy Grupy Synthos