Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

13 czerwca odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursu, nakierowanego na zwiększenie świadomości w zakresie ochrony środowiska.

Dzieci i młodzież z gminy Łuków otrzymały szansę poszerzenia swojej wiedzy poprzez działania w dwóch kategoriach – indywidualnej oraz zespołowej.

Nagrodzone zostały najciekawsze projekty tabliczek, wskazujących na zakaz śmiecenia w lesie oraz na konieczność dbania o przyrodę, jak również zajęcia terenowe , na których uczniowie stykali się z przyrodą, dowiadywali się więcej na temat jej funkcjonowania oraz zbierali śmieci.

Wspomniane działania, udokumentowane w formie prezentacji lub filmików, realizują w praktyce hasło walki z zanieczyszczeniami plastikowymi odpadami, które przyświecało tegorocznym, globalnym obchodom Światowego Dnia Środowiska.

Wpisywały się one również w środowiskowe aspekty przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak dostęp do wysokiej jakości edukacji czy ochrona życia na lądzie (Cele 4 i 15).

Uczestniczącym w konkursie szkołom i uczniom gratulujemy pomysłowości i zaangażowania w działania #DlaPlanety. Dzięki nim globalne hasła prawa do życia w czystszym i zdrowszym środowisku realizowane były w praktyce na szczeblu konkretnej, lokalnej społeczności.

Organizatorem Konkursu DZIECI NA TROPIE ŚMIECI – razem chronimy naszą przyrodę jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Pomysłodawcą i inicjatorem jest VIVENGE Sp. z o.o. Konkurs objęła swym patronatem gmina Łuków.

Konkurs realizowany jest w ramach Partnerstwa na Rzecz Realizacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA.